BÜRO MEMURLARI SENDİKASI

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sendikanın Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, görev ve yetkileri, disiplin soruşturması usul ve esasları ile disiplin suç ve cezalarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulları ile sendika yönetici ve üyelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşmesi Kanunu ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri ile Sendika Tüzüğünün 31, 32, 32A ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Genel Kurul: Sendika ve şube genel kurullarını,

b) Merkez: Büro Memurları Sendika Genel Merkezini,

c) Sendika: Büro Memurları Sendikası’nı (Büro Memur-Sen’i)

ç) Şube: Sendika şubelerini,

d) Temsilcilik: Sendika il ve ilçe temsilciliklerini,

e) Tüzük: Büro Memurları Sendika tüzüğünü,

f) Yönetici: Sendika veya şube zorunlu organlarının üyeleri ile temsilcilik yönetiminde bulunanları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurullarının Kuruluşu ve İşleyiş

Disiplin Kurullarının Kuruluşu

MADDE 5- (1) Genel Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından yargı gözetimi altında, serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek seçimle, Genel Kurul delegeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

(2) Şube Disiplin Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından yargı gözetimi altında, serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına göre olarak gerçekleştirilecek seçimle, şube delegeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

(3) Disiplin Kurullarının görev süresi 4 yıldır.

(4) Disiplin Kurulları gerekli gördüğü hallerde yeniden görev dağılımı yapabilir.

Disiplin Kurulunda İşbölümü

MADDE 6- (1) Genel Disiplin Kurulu, seçim sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren yönetim kurulunun çağrısı üzerine 30 gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantısında, gizli oylamayla bir başkan ve raportör seçerek görev dağılımı yapar. Disiplin kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, tebliğden itibaren 15 gün içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

(2) Şube Disiplin Kurulu, ilk toplantısını seçim sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren yönetim kurulunun çağrısı üzerine 30 gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaparak bir başkan ve raportör seçerek görev dağılımı yapar. Disiplin kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, tebliğden itibaren 15 gün içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

(3) Yürütülecek disiplin soruşturmalarında soruşturmacı olarak görev yapacak disiplin kurulu üyesi/üyeleri kurul kararıyla belirlenir. Kurulun yazışmaları kurul başkanı ve sekreter imzasıyla yürütülür. Kurulun diğer üyeleri, kurul toplantılarının tutanak altına alınmasına yönelik olarak sırasıyla yazman olarak görevlendirilir.

Disiplin Kurullarının Toplanma Zamanı

MADDE 7- (1) Disiplin Kurulları, Yönetim Kurulları tarafından gönderilen soruşturma açılması kararlarının Kurul Başkanına tebliğini takip eden 15 gün içinde Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanarak soruşturmayı yürütecek kurul üyesini/üyelerini belirler. Soruşturma istemine bağlı olarak verilen soruşturma açılması kararlarında da aynı usul uygulanır. Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip hazırlanan soruşturma raporunun Kurula tevdiinden itibaren Disiplin Kurulu kararını vermek üzere en geç 7 gün içinde toplanarak kararını verir.

(2) Disiplin Kurulu denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi haliyle sınırlı olmak üzere Denetleme Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

Disiplin Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 8- (1) Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurullarının toplanma ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur.  Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir. Disiplin Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki disiplin kurulu toplantılarına ve oylamalarına katılamaz. Soruşturma yürüten disiplin kurulu üyeleri, soruşturmasını yürüttükleri kişi veya kişiler hakkındaki kurul karar toplantılarına katılarak görüş beyan edebilir ancak kararlarda oy kullanamazlar.

(2) Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulları acil görüşülmesi gereken gecikmesinde sakınca oluşabilecek durumlar ile Genel Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Disiplin dosyasının intikal etmesi halinde; Genel Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda yapılan çağrı ve izin yazısına istinaden ivedi olarak toplanır.

Kararların Gerekçelendirilmesi

MADDE 9- (1) Disiplin Kurulu kararlarını gerekçeli olarak yazar. Karara katılmayan üyelerin karşı görüşlerine kararın sonunda yer verilir. Karar içeriğinde karar oylamasının sonucu belirtilir.

Kararların Yazılması ve Tebliği:

MADDE 10-  (1) Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri Kurul tarafından görevlendirilecek üye tarafından karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Ayrıca, ilgiliye, şikâyetçiye ve ilgili yönetim kuruluna yazı ile tebliğ edilir.

Kararların Uygulanması

MADDE 11- (1) Süresinde itiraz edilmeyen veya itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Kesinleşen disiplin cezaları derhal uygulanır.

(2) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma veya üyelikten çıkarma cezası alan ve bu cezası kesinleşen üyenin Sendika organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 12- (1) Genel Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapmak, bu kişiler hakkında uyarma veya kınama cezası vermek, soruşturma sonucunu yönetim kuruluna ve diğer ilgililere bildirmek,
 2. Hakkında soruşturma yapılanlardan işlediği fiil üyelikten çıkarma dışında bir cezayı gerektirenlerle ilgili olarak soruşturma sonucunu cezaya ilişkin karar vermek üzere Genel Yönetim Kuruluna sunmak, verilen cezayı ilgililere bildirmek,
 3. Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit olan üye hakkında “üyelikten çıkarılma” kararı için Genel Kurula teklifte bulunmak, 
 4. Şube Disiplin Kurulları tarafından verilen kararlara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak; inceleme sonucunda kararı değiştirmek, onaylamak veya iptal etmek,
 5. Kurul tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz edilmesi durumunda itiraz konusu disiplin cezasına ait soruşturma raporu ile diğer bilgi ve belgeleri Genel Yönetim Kuruluna sunmak,
 6. Doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılan müracaat ve şikâyetlere bağlı olarak yapılan inceleme sonucunda disipline aykırı fiilleri bulunduğu kanısına varılan üyeler hakkında Genel Yönetim Kurulundan soruşturma onayı istemek,
 7. Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Genel Yönetim Kurulu’na verilen şikâyet ve müracaat dilekçeleri sonucunda Genel Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde karar doğrultusunda disiplin soruşturması açmak ve sonuçlandırmak,
 8. Usulsüzlük ve yolsuzluk haliyle sınırlı olmak üzere Genel Denetleme Kurulu’nun istemi üzerine disiplin soruşturması yapmak ve sonuçlandırmak,
 9. Disiplin soruşturmasını yürütmek üzere kurul üyesini/üyelerini görevlendirmek,
 10. Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve benzeri diğer işlemleri yapmak.

Şube Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 13-  (1) Şube Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapmak, bu kişiler hakkında uyarma veya kınama cezası vermek, soruşturma sonucunu yönetim kuruluna ve diğer ilgililere bildirmek,
 2. Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği kanısına varılan üye hakkındaki soruşturma raporunu tamamlanmak üzere Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi için şube başkanlığına sunmak,
 3. Kurul tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz edilmesi durumunda itiraz konusu disiplin cezasına ait soruşturma raporu ile diğer bilgi ve belgeleri Genel Yönetim Kuruluna sunmak,
 4. Doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılan müracaat ve şikâyetlere bağlı olarak yapılan inceleme sonucunda disipline aykırı fiillerin bulunduğu kanısına varılan üyeler hakkında Şube Yönetim Kurulundan soruşturma onayı istemek,
 5. Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Şube Yönetim Kurulu’na verilen şikâyet ve müracaat dilekçeleri sonucunda Şube Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde karar doğrultusunda disiplin soruşturması açmak ve sonuçlandırmak,
 6. Usulsüzlük ve yolsuzluk haliyle sınırlı olmak üzere Şube Denetleme Kurulu’nun istemi üzerine disiplin soruşturması yapmak ve sonuçlandırmak,
 7. Disiplin soruşturmasını yürütmek üzere kurul üyesini/üyelerini görevlendirmek,
 8. Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve benzeri diğer işlemleri yapmak.

Disiplin Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

MADDE 14-  (1) Genel ve Şube Disiplin Kurulları ve üyeleri disiplin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde;

 1. Soruşturma sırasında elde ettikleri bilgi ve belgeleri başka amaçlarla kullanmamak,
 2. Haklarında soruşturma yürütülen sendika yönetici ve üyelerinin tüzükten ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarına zarar vermemek,
 3. Sendika yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmalarda hakkında soruşturma yürütülen yöneticinin yönetim görevlerini yerine getirmesini engellememek,
 4. Soruşturma sırasında inceledikleri bilgi ve belgeleri ait oldukları birim dışına çıkarmamak,
 5. Disiplin soruşturmasına başlanılmasından itibaren soruşturma konusunun gerektirdiği makul süre içerisinde soruşturmayı tamamlamak,
 6. Disiplin soruşturmasının yürütülmesinde ve disiplin cezasının tespitinde adalet ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranmak,
 7. Kişisel kin ve garez duygusu ile hareket etmemek,
 8. Sendikanın, yöneticilerin ve üyelerin kişilik haklarına zarar verebilecek beyanlarda bulunmamak,
 9. Sendikanın yetkili kurul ve organlarının icrai faaliyetlerini engelleyici işlemlerde bulunmamak,
 10. Soruşturma konuları ile ilgili olarak basına bilgi vermemek,

hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdürler.

(2) Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri;

 1. Kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil ikinci dereceye kadar sıhri hısımları ile evlatlıklarını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren hususlarda,
 2. Yukarıda sayılanların soruşturmacı, tanık veya şikâyetçi olduğu konularda, disiplin kurulu toplantılarına katılamaz. Bu durumda, toplantı ve karar yeter sayısının sağlanamaması halinde,

yedek üyeler münhasıran bu toplantı için çağrılır.

Yönetici ve Üyelerin Disiplin İş ve İşlemleriyle İlgili Sorumlulukları

MADDE 15-  (1) Sendika yöneticileri ve üyeleri; disiplin kuruluna soruşturma işlemlerinde yardımcı olmaktan, soruşturma konusu ile ilgili bilgi ve belgeleri incelemelerine sunmaktan, soruşturmacının yetki ve görevlerini yerine getirmesine imkân sağlamaktan, gerektiğinde tanık sıfatıyla bilgi vermekten, soruşturma konusuna ilişkin elde ettikleri bilgileri başka iş ve amaçlarla kullanmamaktan sorumludur. Görevlendirilenlere soruşturma konusu ile ilgili istedikleri bilgi ve belgeler en geç 7 gün içerisinde teslim edilir.

Disiplin Kurulunun Harcamaları

MADDE 16-  (1) Disiplin Kurulunun, disiplin soruşturmalarına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili harcamaları, ilgili Yönetim Kurulu’nun bilgisi dâhilinde olmak üzere sendika bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde harcamalar için avans ödemesi yapılabilir. Harcamalara ilişkin belgeler ve beyanlar harcamanın gerçekleştirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilgili birime teslim edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması

İhbar veya Şikâyet

MADDE 17-  (1) İhbar veya şikâyet, yazılı ya da sözlü olarak ilgisine göre Sendika veya Şube Yönetim Kurulu ile Genel Disiplin Kurulu veya Şube Disiplin Kurulu’na yapılır. Sözlü ihbar veya şikâyet, herhangi bir kişinin sendika veya şubeye başvurması ve hakkında ihbarda bulunduğu kişi ve kişileri belirtip, iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı ihbar veya şikâyet, bu konuda sendikaya veya şubeye verilecek yazı ile yapılır.

(2) Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikâyet olunan kişi veya kişilerin (biliniyorsa) kimliği, ihbar veya şikâyet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü ihbar veya şikâyette bu hususlar, başvuruyu alan yetkili tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.

    (3) İsimsiz ve imzasız olarak yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Ancak bu şartları taşımayan ihbar ve şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında disiplin soruşturmasına başlanır.

Soruşturma İstemi

MADDE 18-  (1) Tüzüğün 31, 32, 32A ve 49 uncu maddelerinde veya bu Yönetmelikte yer alan suçlardan herhangi birini işlediği iddia edilen;

 1. Sendika veya şube zorunlu organlarının üyeleri ile temsilcilik yönetimi üyeleri ve sendika üyeleri hakkında, Genel Disiplin Kurulunca Genel Yönetim Kurulundan,
 2. Şube zorunlu organlarının üyeleri ile temsilcilik yönetimi üyeleri hakkında, Şube Disiplin Kurulu tarafından Genel Yönetim Kurulu’ndan,
 3. Şube üyeleri hakkında Şube Disiplin Kurulu tarafından Şube Yönetim Kurulu’ndan,

 yazılı olarak soruşturma isteminde bulunulur.

(2) Yönetim Kurulları soruşturma isteminde bulunulduğu tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istem hakkında karar verir. Bu süre içinde karar verilmemesi halinde istemin reddine karar verilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu’nun soruşturma istemine ilişkin kararlarına itiraz edilemez. Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki soruşturma istemleri hakkındaki kararla ilişkin toplantılara katılamaz ve bu konuda oy kullanamaz.

(3) Şube Yönetim Kurulu’nun soruşturma isteminin reddine ilişkin kararlarına karşı ilgili Disiplin Kurulu, red kararının bildiriminden itibaren 15 gün içinde Genel Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Genel Yönetim Kurulu bu konudaki itirazları 7 gün içerisinde karara bağlar; bu süre içerisinde karara bağlanmayan itirazlar reddedilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu’nun itiraz sonucunda verdiği kararlar kesindir.

(4) Genel Yönetim Kurulu, kendisine intikal eden şikâyet ve müracaatların incelenmesi sonucunda ya da doğrudan elde ettiği bilgilere bağlı olarak sendika yöneticileri ve üyeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verebilir. Bu durumda soruşturma açılması kararı ilgili disiplin kuruluna gönderilerek soruşturma işlemleri başlatılır.

(5) Şube Yönetim Kurulu, kendisine intikal eden şikâyet ve müracaatların incelenmesi sonucunda ya da doğrudan elde ettiği bilgilere bağlı olarak bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hakkında soruşturma açılmasına karar verebilir. Bu durumda soruşturma açılması kararı ilgili disiplin kuruluna gönderilerek soruşturma işlemleri başlatılır.

(6) Disiplin Kurulu üyeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da Disiplin Kurulu üyeleri hakkında soruşturma isteminde bulunulması halinde ilgili disiplin kurulu üyesi kendisiyle ilgili soruşturma hakkındaki disiplin kurulu toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

Soruşturma Usulü

MADDE 19-  (1) Genel Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu soruşturma onayının kendilerine intikal etmesinden sonra kurul olarak ya da görevlendireceği bir üye vasıtasıyla en geç 15 gün içinde soruşturma işlemlerine başlayarak;

 1. Soruşturma konusuyla ilgili bilgi ve belgeleri inceler,
 2. Soruşturma kapsamında ifadesine veya bilgisine başvurulması gereken kişileri belirleyerek ifadelerini alır, tanıkları dinler,
 3. İlgili birimin dışına çıkarılmamak kaydıyla soruşturmayla ilgili belge ve kayıtları inceler,
 4. Teknik bilgi ve donanım gerektiren iş ve işlemlerde bilirkişi görevlendirir,
 5. Soruşturmaya başlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde soruşturmayı tamamlayarak soruşturma raporunu hazırlar,
 6. Soruşturma raporu içeriğinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgililerin yazılı savunmasını ister,
 7. İlgililer tarafından sözlü savunma hakkı verilmesi istenmesi ve bu talebin disiplin kurulu tarafından kabul edilmesi halinde ilgililerin sözlü savunmasını alır, (Savunmanın sözlü yapılması durumunda tutanak tutularak disiplin kurulu üyeleri ile ifade veren kişiler tarafından tutanak imzalanır.)
 8. Soruşturma raporunda elde edilen bilgiler ve ilgililerin savunması birlikte değerlendirilerek savunma verilmemesi halinde soruşturma raporundaki bilgiler çerçevesinde soruşturma raporunda teklif edilen disiplin cezası hakkında kararını verir.
 9. Aynı fiili işleyenler hakkında farklı cezaya hükmedilemez.

Savunma Hakkı

MADDE 20- (1) Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayanlar savunma haklarından vazgeçmiş sayılırlar. İlgiliye gönderilen yazıda, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir. Savunma yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi sözlü savunma isteminde de bulunulabilir. Bu istemin kabul edilmesi halinde sözlü savunma için tarih ve yer belirlenerek ilgiliye bilgi verilir.

(2) Süresi içerisinde savunma verilmemesi halinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır ve karar soruşturma raporunda yer alan bilgi ve belgelere göre verilir. Savunma hakkını kullanacak kişiye istemesi halinde, savunma hakkını kullanması için soruşturma raporunun bir örneği üçüncü kişilere ait bilgiler çıkarılmak kaydıyla verilir.

(3) Üyelikten çıkarılma cezası verilmesi teklif edilenler bu teklif hakkında karar verilecek Genel Kurul toplantısında sözlü savunma hakkı isteyebilir. Genel Kurul’da verilen sözlü savunma hakkını kullanmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Soruşturma Raporu

MADDE 21-  (1) Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmacının kimliği, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, sıfatı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç ile ilgili iddia maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

Disiplin Soruşturmasının Sonuçlandırılması

MADDE 22-  (1) Disiplin Kurulu, soruşturma raporu ile bağlı kalmaksızın res’en inceleme yapar. Gerekli görürse hakkında soruşturma yapılan üyeyi dinleyebilir, noksan saydığı soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya görevlendireceği başka bir soruşturmacıdan isteyebilir.

(2) Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasının Disiplin Kurulu’na ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde soruşturma hakkındaki kararını verir ve kararı ilgililere ve ilgili Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Alınan kararlar, Disiplin Kurulu karar defterine yazılır. Disiplin Kurulu kararlarına ilişkin tebligatların bir örneği tebliğ tarihi belirtilmek suretiyle dosyasında saklanır.

(3) Üyelikten çıkarılma cezası teklif edilen disiplin soruşturması raporları ekleriyle birlikte Genel Yönetim Kurulu’na gönderilir. Üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerle ilgili disiplin soruşturmaları Genel Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. Şube Disiplin Kurulu tarafından yürütülen bir disiplin soruşturmasında fiilin üyelikten çıkarılmayı gerektiren bir fiil olduğuna karar verilmesi halinde ilgili Şube Disiplin Kurulu soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeleri soruşturmayı tamamlamak üzere Genel Disiplin Kurulu’na gönderir ve soruşturma Genel Disiplin Kurulu tarafından tamamlanır.

İtiraz Hakkı, İtiraz Usulü, İtirazların Karara Bağlanması

MADDE 23-  (1) Üyelikten çıkarma cezası hariç olmak üzere disiplin cezasına ilişkin kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde;

 1. Genel Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Genel Yönetim Kurulu’na,
 2. Şube Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Genel Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu’na

yazılı olarak itiraz edebilirler. Disiplin cezasına ilişkin kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde ilgili kurula itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir.

(2) Üyelikten çıkarılma cezası verilenler, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İş Mahkemelerine itiraz edebilir.

(3) Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları itirazın evrak defterine kaydedildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde karara bağlamak zorundadır. Yönetim Kurulları itiraz sonucunda disiplin cezasının kaldırılmasına karar verebileceği gibi cezayı değiştirme yetkisine sahiptir. Ancak, Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezasından daha ağır bir cezaya hükmedemez. Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının işlenen fiilin gerektirdiği disiplin cezasından daha hafif olması haliyle sınırlı olmak üzere gerekçelerini belirtmek şartıyla Yönetim Kurulları disiplin soruşturmasının yenilenmesini isteyebilir. İtirazlar sonucunda Genel Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar kesinleşir.

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı

MADDE 24-  (1) Disiplin soruşturması ihbar veya şikâyetin yapıldığı ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenildiği andan itibaren üç ay (üyelikten çıkarma cezasında altı ay) ve herhalde fiil ve hallerin vuku bulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmak zorundadır. Bu sürelerin geçirilmesi halinde yönetici ve üyeler hakkında disiplin soruşturması açılamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Suç ve Cezaları

Disiplin Cezaları

MADDE 25-  (1) Üyelere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır;

 1. Uyarma,
 2. Kınama,
 3. Üyelikten çıkarma.

(2) Yöneticilere verilebilecek cezalar şunlardır;

 1. Uyarma,
 2. Kınama,
 3. Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma,
 4. Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma,
 5. Üyelikten çıkarma.

(3) Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

(4) Aşağıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

(5) Sendikanın amaç ve menfaatleri doğrultusunda gayret ve olumlu çalışmaları olanlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. İndirim yapılmayan durumlarda, kararda gerekçesi belirtilir.

Uyarı Cezası

MADDE 26-  (1) Uyarı; yönetici ve üyenin davranışlarında ve görevinde daha duyarlı davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarı cezası;

 1. Tevdi edilen görevleri zamanında yapmamak,
 2. Sendika Tüzüğünde belirtilen Sendikanın ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak,
 3. Özürsüz ve izinsiz olarak görevli olduğu kurul ve komisyon toplantılarına geç katılmak,  
 4. Kendisine tevdi edilen sendika eşyalarının korunmasında gerekli hassasiyeti göstermemek,
 5. Sendika çalışmalarına kayıtsızlık göstermek,
 6. Sendika yöneticilerinin görevleri veya özel hayatlarıyla ilgili olarak dedikodu yapmak,
 7. Sendika yöneticileri açısından taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
 8. Sendika yöneticileri açısından görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
 9. Sendika yöneticileri açısından sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak veya yaymak,

fiillerinin işlenmesi hallerinde verilir.

Kınama Cezası

MADDE 27-  (1) Kınama cezası, yönetici ve üyeye soruşturma sonucuna göre görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezası;

 1. Uyarı cezası alan yönetici ve üyenin ceza almasını gerektiren fiil ve hallerini sürdürmesi ya da aynı yıl içinde birden fazla uyarı cezasını gerektirir fiilin işlenmesi,
 2. Sendika yetkili organları tarafından mevzuatına göre verilen görevleri aksatması,
 3. Yöneticilerin özürsüz ve izinsiz olarak üyesi oldukları kurul toplantılara üst üste üç kez katılmaması, toplantılara geç katılmayı alışkanlık haline getirmesi,
 4. Sendikaya ait araç, gereç ve benzeri eşyaları özel işlerinde kullanması,
 5. Görevini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken tarafsız davranmaması,
 6. Sendika üyelerine ve yöneticilerine söz ve hareketle sataşmak,
 7. Yöneticilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyici davranışlarda bulunmak,
 8. Görevin yerine getirilmesine yönelik olarak sendika tarafından kendisine sunulan imkânların kullanılmasında tasarruf kurallarına riayet etmemek,
 9. Sendika yöneticilerine ve üyelerine yönelik genel ahlak ve adaba aykırı sözler sarfetmek veya davranışlarda bulunmak,
 10. Sendika kurul ve komisyonlarının çalışmalarında huzur ve sükûnu bozmak,
 11. Toplum nezdinde üyeler ve diğer yöneticiler üzerinde olumsuz görüş oluşturmayı hedefleyerek sendika yöneticilerinin görevleri veya özel hayatlarıyla ilgili olarak dedikodu yapmak, asılsız ve mesnetsiz ithamda bulunmak,
 12. Yetkili bulunmadığı halde, sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leh veya aleyhinde davranışlara yol açmak,
 13. Sendika yetkili organlarınca alınan eylem ve faaliyet kararlarına geçerli bir mazereti olmaksızın uymamak,

fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

Geçici Olarak Yöneticilikten Uzaklaştırma Cezası

MADDE 28-  (1) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası, sendika ve şube zorunlu organ üyeleri ile temsilcilik yönetimi üyelerinin, soruşturma sonucuna göre sendikadaki görevlerinden en az üç ay en fazla altı ay olmak üzere ceza kararında belirtilen süre boyunca yöneticilik görevlerine son verilmesidir. Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası, sendika ve şube zorunlu organları ile temsilcilik yönetiminde görev alanlara uygulanabilir. Üyelikten çıkarma cezası alan ve bu cezası kesinleşen üyeler zorunlu organlardaki görevlerinden yapılacak ilk genel kurula kadar uzaklaştırılırlar.

(2) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası;

 1. Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili organların kararlarına aykırı davranışta bulunmak,
 2. Kişisel nedenlerle yönetici olduğu birimlerde üyeliği zorlaştırması,
 3. Yönetici olduğu birimde örgüt içi demokrasinin işlemesini engellemesi,
 4. Soruşturma iş ve işlemlerinde kişisel kin ve garezle işlem tesis etmesi,
 5. Üyelerin kişisel bilgilerin kullanmak suretiyle kendisine maddi çıkar ya da menfaat elde etmesi,
 6. Sendikanın kurumsal bilgilerini kullanmak suretiyle sendikaya zarar verilmesine imkân sağlaması,
 7. Sendikanın mali açıdan zarar görmesine neden olacak kasıtlı davranışlarda bulunmak,
 8. Sahip olduğu yetkileri sendika üyelerinin aleyhine kullanmak,
 9. Sendika üyeleri arasında bir veya birden fazla üyenin ya da kendisinin yararını gözeterek ayrımcılık yapmak,
 10. Sendika ve şubelerin zorunlu organlarının kararlarını kasten uygulamamak,
 11. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, 257/1 inci maddesinde yer alan suç veya 4688 kanuna muhalefet suçları nedeniyle hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nca iddianame düzenlenmesi üzerine kamu davası açılması,

fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

Kesin Olarak Yöneticilikten Uzaklaştırma Cezası

MADDE 29-  (1) Kesin Olarak Yöneticilikten Uzaklaştırma, soruşturma sonucuna göre yöneticilik görevine son verildiğinin kişiye yazılı olarak bildirilmesidir. Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası, sendika zorunlu organlarında görev alanlara uygulanabilir. Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası alan ve bu cezası kesinleşenler, bu süreçte sendika yöneticisi olmasına bağlı olarak kazandığı hak ve yetkileri kullanamazlar.

(2) Kesin Olarak Yöneticilikten Uzaklaştırma cezası;

 1. Geçici olarak yöneticilikten çıkarma cezası alan bir yöneticinin ceza almasına neden olan durumunu sürdürmesi,
 2. Üyelikten kesin çıkarılma cezası almayı gerektiren eylemlerde bulunması,
 3. Sendika harcamalarında usulsüzlük yapması,
 4. Sendikaya ait yerlerde ve sendikal görevleri sırasında genel ahlak kurallarına uymayan davranışlarda bulunması
 5. Yetkisi olmadığı halde sendika adına iş ve işlemler yürütmek
 6. Sendikanın ilke ve amaçlarına aykırı bir yaşam tarzını sürekli hale getirmek,
 7. Sendika yöneticilerinin üyeler ve kamuoyu nezdinde küçük düşürülmesine yönelik asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmak,
 8. Sendika üyeleri hakkında tahkir ve tezyif içeren yazılı veya sözlü beyanatlarda bulunmak, bunları yaymak, neşretmek,
 9. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, 257/1 inci maddesinde yer alan suç veya 4688 kanuna muhalefet suçları nedeniyle hakkında Ceza Mahkemelerince ceza kararı verilmesi,

hallerinde verilir.

Üyelikten Çıkarma Cezası

MADDE 30-  (1) Üyelikten çıkarma, sendika üyeliğine son verildiğinin kişiye yazılı olarak bildirilmesidir. Kişinin sendika üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin karar, Genel Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Sendika Genel Kurulu’nca oylanır.

Üyelikten çıkarma cezası;

 1. Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmayı süreklilik haline getirmek,
 2. Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak ve bu davranışı sürekli hale getirmek,
 3. Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,
 4. Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
 5. Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,
 6. Sendika organlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna sendika üyelerini teşvik veya tahrik etmek,

fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

(2) Disiplin Kurulunca haklarında üyelikten çıkarma cezasıyla tecziye istenilen üyeler haklarında, Genel Kurulca karar verilinceye değin hukukî yardım ile afet hallerinde yardım hali hariç olmak üzere üyelikten kaynaklanan diğer haklarını kullanmaktan men edilirken üye kesintisi yapılmaya devam edilir.

Ceza Verme Yetkisi

MADDE 31-  (1)  Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarından, uyarma ve kınama cezası Genel Disiplin Kurulu veya Şube Disiplin Kurulu tarafından, üyelikten çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezaları Genel Yönetim Kurulu tarafından verilir.

(2) Disiplin Kurulu soruşturma sonucunda şikâyete konu fiil ve eylemin ayrıca bir cezai ve hukuki soruşturmayı gerektirdiği kanaatine varırsa, bu durumu gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna yazı ile bildirir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

MADDE 32-  (1) Disiplin kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutarlar;

 1. Karar defteri,
 2. Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin korunduğu dosyalar,
 3. Gelen-giden evrak kayıt defteri (Kendisi havale etmek koşuluyla, yönetim kurulu ile birlikte tutabilir.)

(2) Şubelerin karar defteri ve gelen-giden evrak kayıt defterleri Genel Disiplin Kurulu’nca; Genel Disiplin Kurulu’nun karar defteri noterce; gelen-giden evrak kayıt defterleri de Genel Disiplin Kurulunun kendi imzalarını kapsayan bir tutanakla onaylanır.

(3) Genel Disiplin Kurulunun defter, dosya ve kayıtları Genel Sekreter gözetiminde olmak kaydıyla Genel Merkezde, Şube Disiplin Kurulu’nun defter, dosya ve kayıtları şube sekreterinin gözetiminde olmak kaydıyla şube merkezinde tutulur. Disiplin Kurullarına ait defter, dosya ve kayıtların muhafazasından sorumlu sekreterler dâhil olmak üzere Disiplin Kuruluna ait evraklar Kurulun yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından incelenemez ve bir örneği alınamaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler ve Yürürlük

Eleştiri Hakkı

MADDE 33-  (1) Sendika üye ve yöneticilerin, sendika yetkili kurulları tarafından alınan kararlara ilişkin eleştiri sınırları içinde kalan ‒kamuoyu önünde gerçekleştirilmeyen veya alenileşmeyen‒  beyanları, disipline aykırı fiil olarak öngörülemez; bu eleştiriler nedeniyle üye ve yöneticiler aleyhine disiplin soruşturması açılamaz ve disiplin cezası verilemez.

Tamamlayıcı Kurallar

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte belirtilmemiş olan konularda, Sendikanın tüzük, yönetmelik ve benzeri belgeleriyle birlikte genel hukuk kuralları geçerlidir.

 

Yürürlük

MADDE 35-  (1) Bu Yönetmelik, Genel Yönetim Kurulunun …/…/… tarih ve … sayılı Kararı ile onaylanarak, onay ve kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

(2) Büro Memurları Sendikası Disiplin Kurulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 Yusuf YAZGAN

Genel Başkan

 

 

 

 Bilal Oktay ÇİÇEKLİTAŞ                     Eyüp BEYHAN                   Hüseyin YÜKSEL

    Genel Başkan Vekili                         Genel Başkan Yrd.                 Genel Başkan Yrd.

                                                                (Teşkilatlanma)                           (Mali İşler)

 

 

 

 

Abdullah KOYUNCU                 Halil KÜÇÜKDEVLET                     Mustafa KAHRAMAN

  Genel Başkan Yrd.                       Genel Başkan Yrd.                             Genel Başkan Yrd.   

   (Basın ve Yayın)                  (Hukuk ve Toplu Sözleşme)                   (Eğitim ve Sosyal İşler)

 
3WTURK CMS v8.3.1