DUYURULAR
Başbakana Kamu Görevlilerinin Talepleri İletildi

Başbakana Kamu Görevlilerinin Talepleri İletildi


Başbakanlık Yeni Bina'da gerçekleşen görüşmede Memur-Sen Konfederasyonunun taleplerini içeren kapsamlı bir çalışma dosyası, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu tarafından, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunuldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdunun yanı sıra, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan, Memur-Sene bağlı sendikaların genel başkanlarının da yer aldığı heyet, Başbakan Ahmet Davutoğluyla Başbakanlık yeni binada görüştü. Görüşmede kamu görevlilerinin taleplerini içeren kapsamlı bir çalışma dosyası, Başbakan Davutoğlu'na sunuldu.

Başbakana sunulan talepler dosyasında şu ifadelere yer verildi:
 
A-) TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Merkez Teşkilatı Birimlerine Yönelik Servis hizmeti 2014-2015 yıllarını kapsayan 2. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda imza altına alınan toplu sözleşmenin "Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı birinci bölümünün 6 ncı maddesinde; "Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılacaktır" hükmüne yer verilmiştir. Ancak, toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten bu yana 13, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 9 ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, sözleşme hükmünün gereği yapılmamıştır. Toplu sözleşme hükmünün uygulanmaması, kamu görevlilerine yönelik mağduriyet oluşturmak yanında, toplu sözleşmeye dayalı sorumlulukların ihlali sonucunu da oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan personele yönelik servis hizmeti sunulması sorumluluğunun bir an önce yerine getirilmesi açıktır. Servis hizmeti sunulmasına yönelik süreç tamamlanıncaya kadar 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu personele ulaşım tazminatı ödenmesi ya da toplu taşım kartı verilmesi yönünde tedbir uygulaması yapılması mağduriyetin giderilmesini sağlayacaktır.B-) KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI KARARLARI

2014 Nisan KPDK toplantısında, toplu sözleşme sürecinde varılan karar doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı, Kurul tarafından değerlendirilmiş ve taslağın Başbakanlığa sunulması hususu da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kamu Personeli Danışma Kurulunda uzlaşılan ve aşağıda yer verilen konuların; yeni yasama yılında ivedilikle kanunlaştırılması kamu personel sisteminin güçlendirilmesine ve kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlayacaktır.

KPDKDA UZLAŞILAN VE KANUN TASARISI HAZIRLIĞI TAMAMLANAN TALEPLER


1- DİSİPLİN CEZALARININ AFFEDİLMESİ
Kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affına yönelik son düzenleme 2006 yılında yapıldı. Bu düzenlemeyle, 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş olan fiillere dayalı disiplin cezaları affedildi. O tarihten bugüne aradan geçen 8 yıllık süreçte, kamu görevlilerinde disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması yönünde üst düzeyde bir beklenti oluştu. Bu kapsamda; 14 Şubat 2005 tarihinden sonra işlenen fiillere bağlı olarak verilen disiplin cezalarının affına yönelik bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. (Kamuoyu gündeminde yer alan hakim ve savcılara yönelik 14 Şubat 2005 ila 1 Eylül 2013 tarihine kadar işlenmiş fiillere yönelik sicil/disiplin affına ilişkin düzenleme yapılacağına ilişkin husus da dikkate alınarak bütün kamu görevlilerine yönelik bir disiplin affı düzenlemesi yapılması yönünde tercihte bulunulması daha uygun olacaktır.)
 
2-  EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 30 YILLIK SÜRE SINIRININ KALDIRILMASI
Kamu görevlilerinin emekli ikramiyeleri, çalıştıkları süre daha uzun olsa da maksimum 30 yıl üzerinden ödenmektedir. Diğer taraftan, ikramiye ödenmediği halde 30 yıllık çalışma süresini tamamlayanlardan sosyal güvenlik primi kesintisi yapılmaya devam edilmektedir. Bu ise kesinti yapılırken 30 yıl sınırının uygulanmaması, ikramiye ödenirken 30 yıldan fazla sürenin dikkate alınmaması çelişkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıl sınırının kaldırılmasını talep ediyoruz.
 
3- FAZLA MESAİ ÜCRETİNE YÖNELİK MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ
Başta Adalet ve Maliye Bakanlığı personeli olmak üzere birçok kamu kurumunda, fazla mesai ücreti kaynaklı mağduriyet yaşanmaktadır. Mağduriyetin nedenini 666 sayılı KHKnin fazla çalışma ücretiyle ilgili sınırlayıcı ve sonlandırıcı hükümleri oluşturmaktadır. Fiilen yapılan fazla çalışmayla ilgili olarak; fazla çalışma karşılığı ücretlerin hemen ödenmesi ve buna ilişkin sınırlayıcı hükümlerin mevzuattan çıkarılması yanında fazla çalışma ücreti tutarının arttırılması yönündeki beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Torba Kanunda yapılan düzenlemeyle, iş yoğunluğu fazla olan mahkemelerde görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmüş ancak fazla çalışma ücreti ödenecek personelin söz konusu düzenlemede mahkemelerde görev yapan toplam personelin %10unundan fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Hâkim ve savcıların maaşlarında seyyanen zam yapılmak suretiyle ilave artış yapılmasının gündemde olduğu ve diğer adalet personeline yönelik maaş iyileştirmesinin düşünülmediği de dikkate alındığında fazla çalışma ücretinden bütün adalet çalışanlarının yararlanması yönünde bir düzenleme yapılması daha uygun olacaktır.
 
4- 4/C KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ
Kamu görevlileri bağlamında son dönemin en önemli gündem maddelerinin başında 4/C statüsündeki personelin kadroya geçirilmesi yer almaktadır. Torba Kanunda yapılan düzenlemeyle, 4/Cli personelin yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilmesine imkan sağlandı. Ancak, bu durum 4/Cli personelin kadroya geçiş beklentisini karşılamamaktadır. Bu çerçevede, 4/Cli personelin; kadrolu (4/A) veya sözleşmeli (4/B)statüsüne geçirilmelerine yönelik düzenleme yapılması daha uygun olacaktır.  Bu yönde bir düzenleme yapılması kararı oluşturulmazsa; TÜİKte görev yapmakta olan 4/Cli personel ile diğer 4/Cli personelin (Torba Kanunla son yapılan düzenleme dahil) aynı mevzuat ve uygulamalara tabi olması yönünde bir karara varılması da önemli bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacaktır.
 
5- 2005 YILINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYAN MEMURLARA BİR DERECE VERİLMESİ

Şubat 2005te Resmi Gazetede yayımlanan 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun ile 15 Ocak 2005te görevde bulunan memurlara bir derece verilmişti. Ancak 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan memurlara ek derece verilmedi. Bu eşitsizliğin giderilmesi için 15.01.2005 tarihinden sonra göreve başlayan/başlayacak devlet memurlarına da ilave bir derece verilmelidir.
 
6- YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU İŞÇİLERİN MEMUR KADROSUNA GEÇİRİLMESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrosunda görev yapmakla birlikte yürüttükleri görevler ağırlıkla memurlar tarafından yürütülen görevlerle aynı özellikleri taşıyan yükseköğretim mezunu (mühendis, avukat, doktor vb.) işçi personelin bulundukları kurumlarda memur kadrolarıyla ilişkilendirilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde statü ve kadro değişimi kamu maliyesine ek külfet getirmemekte hatta bu konumdaki personelin bu işleme bağlı olarak maaşlarında düşme meydana gelmektedir.


 
7) KPDKDA ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME YAPILAN VE BÜYÜK ORANDA UZLAŞMAYA VARILAN KONULAR
- Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
– Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
– KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
– Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
- Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları
* Analık izninin 18 haftaya çıkarılması
* Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)
* Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi
* Evlilik yardımı verilmesi
* Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
* Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
* Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi
* GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi
* Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması
* Emekli kamu görevlilerine aile yardımı verilmesi
* Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi

C-) KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI AÇILMASI

Kamu personel sistemimiz içerisinde azımsanmayacak sayıda ön lisans mezunu kamu görevlisi bulunmaktadır. Geçmişten günümüze birçok bakanlık, kamu kurum ve kuruluşu, kendi personeline yönelik lisans tamamlama programı düzenlenmesi yönünde faaliyet gerçekleştirmiş ve olumlu sonuçlar almıştır. Üniversite sayısının artmış olması ve her ilimizde üniversite bulunması gibi durumlar dikkate alınarak merkezi nitelikte bir koordinasyon çerçevesinde, kamu görevlilerinin bakanlık/kurum/kuruluş ayırımı olmaksızın bir bütünlük içerisinde lisans tamamlama programları aracılığıyla, yükseköğretim hizmetlerinin olağan işleyişine etki etmeksizin lisans mezunu olma fırsatı sunulabilir.  Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili sendikaların görüş ve önerilerini de almak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK ve Devlet Personel Başkanlığının ortak yürüteceği çalışma ile lisans tamamlama programları düzenlenmesine yönelik ivedi bir süreç işletilmesi, kamu hizmetlerine yönelik etkinlik ve verimlilik unsurları ile kamu görevlilerinin liyakatine olumlu katkı sağlayacaktır.
 


 


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans